Regulamin

Regulamin sklepu internetowego „Partner” obowiązujący od 01.01.2015 r.

Definicje:

Klient - osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, osoba fizyczna niebędąca konsumentem w rozumieniu art. 221  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) lub Konsument;

Konsument - osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. konsument w rozumieniu art. 221  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Sklep Internetowy - serwis internetowy dostępny pod adresem www.fhpartner.eu, za pośrednictwem którego Klient może dokonywać zakupów;

Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

„PARTNER” -  Firma Handlowa "Partner" Kęsicka Grażyna z siedzibą we Włocławku przy ul. Komunalnej 6, NIP: 888-143-68-64 , Regon 910914388.

 

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zasady i warunki sprzedaży Towarów ze Sklepu Internetowego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności zasady i warunki składania zamówień na Towary w Sklepie Internetowym, zapłaty ceny lub wynagrodzenia, kosztach oraz terminie i sposobie dostawy, składania oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Podmiotem prowadzącym Sklep Internetowy jest firma handlowa „Partner” Kęsicka Grażyna z siedzibą we Włocławku przy ul. Komunalnej 6, NIP: 888-143-68-64, REGON: 910914388.
 3. Prezentowane w Sklepie Internetowym informacje dotyczące Towarów, a w szczególności opisy, parametry techniczne i ceny nie stanowią oferty Sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy.
 4. Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego stosownie do jego przeznaczenia.
 5. Klient jest zobligowany do powstrzymywania się od jakichkolwiek zachowań, które mogłyby wpłynąć negatywnie na właściwe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne, w tym dostarczania/rozsyłania treści o charakterze bezprawnym. Klient, akceptując treść Regulaminu oświadcza, że nie naruszy wskazanych wyżej zakazów.

 

Kwestie techniczne

 1. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym do składania zamówień, niezbędny jest:
   - komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera; 
   - aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
 2. Na urządzeniu końcowym Klienta (np. laptop, komputer osobisty, tablet, telefon) zapisywane są pliki (tzw. cookie), które zawierają dane niezbędne do korzystania ze Sklepu Internetowego, na co Klient wyraża zgodę. Klient może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej, tak aby nie akceptowała plików cookie lub informowała o ich przesyłaniu. Niemniej jednak, brak akceptacji plików cookie uniemożliwi korzystanie ze Sklepu Internetowego. Dodatkowo, aby złożyć zamówienie jest także konieczne włączenie w przeglądarce obsługi funkcji Javascript.

 

I. Warunki realizacji zamówienia i obowiązki informacyjne

 1. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę na stronie internetowej www.fhpartner.eu z wyłączeniem czasu kiedy strona internetowa z uwagi na przerwy konserwacyjne lub z innych przyczyn technicznych nie może być wyświetlana.
 2. Klient oświadcza, że przed zawarciem z „PARTNER” umowy zapoznał się z Regulaminem.
 3. Składanie zamówień następuje poprzez wskazanie Towaru, wypełnienie formularza danych osobowych, wybór warunków dostawy, sposobu płatności oraz potwierdzenie zamówienia na stronie internetowej www.fhpartner.eu.
 4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta „PARTNER” oferty nabycia Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 5. Po złożeniu zamówienia „PARTNER” przesyła na podany przez Klienta w formularzu adres e-mail potwierdzenie rejestracji zamówienia, które jest oświadczeniem „PARTNER” o przyjęciu oferty złożonej przez Klienta. 
 6. Za Towary prezentowane w Sklepie Internetowym oraz dostawę Klient może według swego wyboru zapłacić jeszcze przed wydaniem Towaru za pomocą następujących form rozliczeń bezgotówkowych:
  A: kartą płatniczą lub kartą kredytową na rachunek bankowy „PARTNER” za pośrednictwem systemu PayU w złotych polskich bez ograniczeń,
  B: przelewem na rachunek bankowy „PARTNER” za pośrednictwem systemu PayU w złotych polskich bez ograniczeń,
 7. "PARTNER" prowadzi sprzedaż stacjonarną i internetową jednocześnie w związku z powyższym niektóre artykuły nie są dostępne pomimo ich dostępności w sklepie internetowym.
 8. W przypadku niedostępności którychkolwiek towarów, Klient jest o tym fakcie informowany mailowo lub telefonicznie. W takiej sytuacji Klient może anulować zamówienie. Jeżeli Kupujący zgadza się na zmodyfikowanie zamówienia – Sprzedający wysyła towar w ilości, która jest w chwili obecnej dostępna.
 9. W przypadku nieokreślenia kolorystyki zamawianego produktu "PARTNER" ma możliwość wysłania losowo wybranego koloru do Klienta.
 10. Zamawiający jest zobowiązany do odebrania przesyłki.
 11. Realizacja zamówienia trwa przeciętnie 2 dni. Należy doliczyć 1-2 dni na dostarczenie przesyłki do adresata przez firmę transportową. 
 12. Zamówienia z wybraną formą płatności za pośrednictwem przelewu zostają anulowane w przypadku kiedy wpłata nie zostanie odnotowana w przeciągu 7 dni od daty zamówienia przedmiotu.

 

Za Towary prezentowane w Sklepie Internetowym oraz dostawę Klient może według swego wyboru zapłacić w momencie odbioru Towaru jednakże tylko w przypadkach, gdy wartość zamówionych Towarów nie przekracza wysokości 5500 zł brutto dla przesyłek drobnicowych a 10 000 zł brutto dla przesyłek wielkogabarytowych (ze względów bezpieczeństwa). Za przesyłki drobnicowe Klient może zapłacić przy odbiorze wyłącznie gotówką do rąk pracownika firmy kurierskiej.

 1. Dostawa Towaru następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej (Pocztex lub GLS) na wskazany przez Klienta w zamówieniu adres w terminie do 7 dni roboczych od dnia zaksięgowania płatności lub złożenia zamówienia (w przypadku płatności za pobraniem).
 2. Towary są dostarczane wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Na stronie internetowej Sklepu Internetowego „PARTNER” wskazuje w sposób wyraźny jasne i czytelne informacje o wskazanych wyżej ograniczeniach dotyczących dostarczania Towarów i akceptowanych sposobach płatności. 
 4. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się z umową, „PARTNER” poprzez jasną i zrozumiałą informację umieszczoną na stronie Sklepu Internetowego wykonuje obowiązki informacyjne wskazane  art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a w szczególności informacje dotyczące głównych cech świadczenia „PARTNER”, oznaczenia „PARTNER” , łącznej ceny, prawa odstąpienia od umowy.
 5. Bezpośrednio przed złożeniem zamówienia „PARTNER” dostarcza Klientowi w sposób jasny i widoczny na stronie internetowej informacje o głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Klientem, łącznej cenie za Towar wraz z podatkami, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi kurierskie.
 6. „PARTNER” zapewnia, aby Klient w momencie składania zamówienia wyraźnie potwierdził, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty, co następuje poprzez kliknięcie  przycisku „Potwierdzam zakup”.

 

II. Ceny

1. Ceny Towarów w Sklepie Internetowym umieszczane są przy Towarach na stronie www.fhpartner.eu i:

 • wyrażone są w złotych polskich,
 • są cenami brutto (zawierają podatek VAT),
 • nie zawierają informacji o kosztach przesyłki Towarów. 

2. Ceną za dokonany zakup w Sklepie Internetowym, która wiąże Klienta jest cena Towaru podana w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową na stronie Sklepu Internetowego powiększona o koszty przesyłki Towaru na adres podany przez Klienta.

Przy większych zamówieniach rabaty będą negocjowane indywidualnie. 

Kontrahenci dokonujący zakupów, którzy osiągnęli którykolwiek próg rabatowy otrzymują go na stałe do kolejnych zamówień niezależnie od ich wartości. Jednakże ulec on może zmianie tylko na wyższy próg rabatowy.

Obowiązujące rabaty dotyczą całkowitej wartości złożonego zamówienia. 

Stali klienci hurtowi zachowują swój dotychczasowy indywidualny rabat.

Produkty promocyjne nie są objęte dodatkowymi rabatami.

Poszczególne promocje nie łączą się.

Klienci, którzy chcą dokonywać zakupów w cenach hurtowych muszą uzupełnić dane firmy, które umożliwią weryfikację działalności w CEIDG. Po weryfikacji danych firmy Klient otrzymuje dostęp do zakupów w cenach hurtowych.

III. Potwierdzenie zawarcia umowy

Najpóźniej w chwili dostarczenia zamówionych Towarów za pomocą poczty elektronicznej "PARTNER" wysyła potwierdzenie zawarcia umowy na adres e-mail Klienta. Potwierdzenie zamówienia zawiera informacje, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a w szczególności informacje dotyczące głównych cech świadczenia „PARTNER” , oznaczenia „PARTNER” , łącznej ceny, terminu dostawy. 

 

IV. Zmiana, rezygnacja z zamówienia i odstąpienie od umowy

 1. Klient może zrezygnować z całości zamówienia, do momentu, gdy Towar nie został jeszcze wysłany poprzez kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta, które jest czynne w godzinach od 8:00 – 17:00 (nr telefonu +48 505 581 449 dla telefonów stacjonarnych i komórkowych – opłata według stawki operatora). „PARTNER”  zwraca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia rezygnacji, wszystkie dokonane przez Klienta na rzecz „PARTNER” płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Klienta.
 2. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w ciągu 14 dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. W przypadku umowy, która  obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części.
 3. Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, który dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego – Do pobrania – Formularz zwrotu
 4. Oświadczenia o odstąpieniu od umowy  w Sklepie Internetowym mogą być składane na piśmie (na adres: Firma Handlowa „Partner” ul. Komunalna 6, 87-800 Włocławek) lub za pomocą poczty elektronicznej  (adres e –mail: sklep@fhpartner.eu) lub osobiście w placówce firmy przy ul. Komunalnej 6, 87-800 Włocławek.
 5. „PARTNER”  przesyła niezwłocznie za pomocą poczty elektronicznej Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego drogą elektroniczną.  
 6. „PARTNER”  zwraca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez Klienta na rzecz „PARTNER”  płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Klienta. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do siedziby "PARTNER". 
 7. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposoby zapłaty jakiego użył Klient, tj. na rachunek bankowy, z którego został dokonany przelew za Towar lub na rachunek bankowy powiązany z karta płatniczą lub kredytową, za pomocą której dokonano płatności za Towar. W razie, gdy Klient zapłacił za Towar gotówką przy odbiorze, to zwrot płatności następuje na wskazany przez Klienta za pomocą formularza numer rachunku bankowego, co nie wiąże się dla Klienta z żadnymi kosztami i wymaga wyraźnej zgody Klienta. 
 8. Klient ma obowiązek zwrócić towar „PARTNER”  lub przekazać go osobie upoważnionej przez „PARTNER”  do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 9. „PARTNER”  może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem.
 10. Towar należy przesłać na adres: Firma Handlowa „Partner” ul. Komunalna 6, 87-800 Włocławek wraz z dokumentem potwierdzającym nabycie Towaru w Sklepie Internetowym.
 11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 

V. Tryb postępowania reklamacyjnego i gwarancje dotyczące Konsumentów

 1. „PARTNER” odpowiada wobec Konsumenta za wady Towaru w oparciu o rękojmię na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego.
 2. „PARTNER” ustosunkuje się do zgłoszonych reklamacji w ciągu 14 dni od dnia ich zgłoszenia, jak również poinformuje Konsumenta o dalszym trybie postępowania.
 3. Jeżeli Towar ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że „PARTNER” niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez „PARTNER” albo „PARTNER” nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Konsument  nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna i spowodowana jest drobnymi niedoskonałościami w procesie produkcyjnym.
 4. Jeżeli Towar  ma wadę, Konsument może żądać wymiany Towaru na wolny od wad. „PARTNER” może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego Towaru w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów „PARTNER” odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat,
 5. W razie wymiany Towaru na nowy „PARTNER” dokonuje zwrotu poniesionych przez Konsumenta niezbędnych kosztów niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie czternastu dni kalendarzowych od uznania reklamacji.
 6. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient, tj. na rachunek bankowy, z którego został dokonany przelew za Towar. W razie, gdy Klient zapłacił za Towar gotówką przy odbiorze, to zwrot płatności następuje na wskazany przez Klienta za pomocą formularza numer rachunku bankowego, co nie wiąże się dla Klienta z żadnymi kosztami i wymaga wyraźnej zgody Klienta. 
 7. Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności elektronicznej dokonanej przy użyciu karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego należy kierować do banku wydawcy swojej karty płatniczej – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. Nr 199, poz.1175 ze zm.) oraz ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. Nr 169, poz.1385 ze zm.).
 8. Reklamacje dotyczące świadczenia przez „PARTNER” usług drogą elektroniczną (w szczególności dotyczące kwestii technicznych i funkcjonowania strony internetowej www.fhpartner.eu) mogą być składane za pomocą poczty elektronicznej (adres e –mail: sklep@fhpartner.eu) wraz ze szczegółowym opisem problemu .
 9. Odpowiedzialność „PARTNER” względem Klienta niebędącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towarów, o której mowa w art. 556 k.c. – 576 k.c. jest wyłączona.

 

VI. Pomyłki przy dostawie

 1. Jeśli omyłkowo "PARTNER" wysłał niewłaściwy towar w związku z zamówieniem złożonym na fhpartner.eu, Klient może skontaktować się z działem obsługi Klienta „PARTNER” w celu wyjaśnienia sytuacji. Aby skontaktować się z działem obsługi Klienta „PARTNER”: zadzwoń pod numer telefonu (+48) 505 581 449 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00–17:00).
 2. W przypadku wysłania przez "PARTNER" niewłaściwego artykułu „PARTNER”  pokryje wszelkie koszty związane z jego wymianą.

 

VII. Uszkodzenie towaru w transporcie

 1. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru kurier ma obowiązek na miejscu wypełnić protokół szkodowy.
 2. Obowiązkiem kuriera jest posiadanie protokołu szkodowego.
 3. Przed podpisaniem protokołu szkodowego należy go uważnie przeczytać i zwrócić szczególną uwagę na zgodność zawartych w nim  informacji ze stanem rzeczywistym paczki (uszkodzenie opakowania, oznaczenia ostrzegawcze). 
 4. W przypadku trudności ze sprawdzeniem towaru lub odmowy spisania protokołu szkodowego przez kuriera, prosimy o spisanie danych  osobowych pracownika firmy przewozowej – imienia, nazwiska oraz numeru kuriera – i niezwłoczne przekazanie tej informacji  do Działu Obsługi Klienta „PARTNER”  (+48) 505 581 449. Znacznie to ułatwi i przyspieszy procedurę reklamacyjną.
 5. W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki z powodu uszkodzenia należy to wyraźnie zaznaczyć na liście przewozowym. Znacznie to ułatwi i przyspieszy procedurę reklamacyjną.
 6. W przypadku odebrania przesyłki i stwierdzenia uszkodzenia towaru Klient zobowiązany jest dla przesyłek o wartości przekraczającej 100 zł do udania się do placówki Poczty Polskiej i złożenie stosownej reklamacji z tytułu niewidocznych uszkodzeń po spisaniu protokołu szkody w obecności kuriera, którą Poczta Polska jest zobowiązana przyjąć i rozpatrzyć we własnym zakresie. Natomiast przy przesyłkach o wartości poniżej 100 zł możliwa jest reklamacja złożona za pośrednictwem strony internetowej przewoźnika Pocztex dostępna tu: REKLAMACJA
 7. W przypadku przesyłek dostarczanych firmą kurierską GLS należy kopię protokołu szkody przesłać drogą mailową na adres: sklep@fhpartner.eu, po czym zostanie wszczęta procedura reklamacyjna o czym Klient będzie na bieżąco informowany.
 8. W przypadku uszkodzenia w przesyłce produktów delikatnych, np. szkło, ceramika, istotnym elementem rozpatrywania reklamacji będzie kwestia ubezpieczenia przesyłki opcją "ostrożnie szkło". W przypadku braku ubezpieczenia przesyłki dodatkową opcją reklamacja nie zostanie rozpatrzona pozytywnie.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta oraz Kodeksu cywilnego.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2015  r. i może być przez „PARTNER” zmieniony  z ważnych przyczyn: (i). wydania przez sąd powszechny orzeczenia lub wydania przez organ państwowy decyzji skutkującej koniecznością zmiany regulaminu, (ii) zmiany przepisów prawnych w zakresie działalności prowadzonej przez „PARTNER”, (iii). istotnej zmiany sytuacji rynkowej w zakresie działalności prowadzonej przez „PARTNER”,  (iv). poprawy przez „PARTNER” bezpieczeństwa, funkcjonalności lub poziomu ochrony danych osobowych, (v). rozszerzenia bądź ulepszenia funkcjonalności Sklepu Internetowego lub rezygnacji z udostępniania niektórych funkcjonalności w ramach Sklepu Internetowego.
 3. Zmiana regulaminu obowiązuje w terminie podanym przez „PARTNER” nie wcześniej jednak niż w przeciągu 10 dni od dnia udostępnienia informacji o jego zmianie na stronie internetowej www.fhpartner.eu wraz z ujednoliconym tekstem regulaminu . Zamówienia na Towary złożone przed wejściem w życie nowego regulaminu podlegają zasadom określonym w dotychczasowym regulaminie; zmiana regulaminu nie wpływa na prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży Towarów ze Sklepu Internetowego ukształtowane przed wejściem w życie tej zmiany. Dla związania Klienta zmienionym regulaminem wymagana jest akceptacja jak przy pierwszej rejestracji; brak akceptacji jest równoznaczny z rozwiązaniem umowy. Ponadto konsumentowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. 
 4. Aktualna treść regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem www.fhpartner.eu, gdzie możliwe jest nieodpłatne zapoznanie się z jego treścią, jak również sporządzenie wydruku.
 5. Ewentualne spory powstałe pomiędzy „PARTNER”, a Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.).
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Nowości
EUKALIPTUS GAŁĄZKA
EUKALIPTUS GAŁĄZKA
2,50 zł 2,03 zł
szt.
Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl